રેમિક રેડ રિસર્ચ બીટ (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹750
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૫૫ થી ૬૦ દિવસમાં પાકતી જાત
  • ૧૨૦-૧૫૦ ગ્રામનો ફળ વજન
  • પરિપક્વતા પર જો લણણી ન કરવામાં આવે તો ફળનો વજન ૪૫૦ ગ્રામ સુધી સ્વાદ, રંગ ગુમાવ્યા વગર વધે છે
  • બધી સીઝનમાં ઉગતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન