રેમિક લેડી ગ્રીન રિસર્ચ ફણસી (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹300
મુખ્ય મુદ્દા:

  • છોડ ગીચ અને પ્રકાશસંવેદનશીલ છે.
  • શીંગો લીલી હોય છે,
  • છોડ દીઠ શીંગોની વધુ સંખ્યા હોય છે.
  • શિયાળા અને ઉનાળા બંને માટે યોગ્ય છે.
  • MYMV રોગ માટે પ્રતિરોધક છે.
  • જલ્દી પાકી જતી તેમજ ઉચ્ચ ઉપજ અપાતી જાત છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન