રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹240
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પ્રથમ વીણી 45-50 દિવસથી શરૂ થાય છે
  • શીંગો લીલાશ પડતા સફેદ રંગની સાથે લાંબા નળાકાર આકારની હોય છે
  • છોડ ટટ્ટાર, વિપુલ પ્રમાણમાં શાખાઓ વગરના હોય છે
  • ફૂલો આકર્ષક સફેદ રંગના હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન