રેમિક શુભરા રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹160 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી ફેરરોપણી પછી ૬૫ ૭૦ દિવસે
  • ફળનો વજન ૮૦-૧૨૦ ગ્રામ લંબનળાકાર
  • ફળ ઘેરા જાંબુડીયા રંગની સાથે લીલી પટ્ટી વાળા રીંગણ
  • કાંટા રહિત જાત
  • બધીજ સીઝનમાં લઈ શકાતી જાત
  • વાવેતર નો સમય : બારે માસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન