રેમિક શુભારંભ હાઈબ્રીડ ગલગોટો (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1100
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફૂલ: પીળો રંગ, ફૂલનું કદ: 8-10 સે.મી,
  • છોડની ઊંચાઈ : 60-75 સે.મી,
  • ફૂલનો વ્યાસ : 4-8 સે.મી,
  • વાવેતરના 60-70 દિવસ પછી પ્રથમ વીણી ,
  • ઉચ્ચ ઉપજ આપતી હાયબ્રીડ જાત છે.
  • ઉનાળો અને વરસાદની ઋતુ માફક છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન