રેમિક સરકાર હાઈબ્રીડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹750 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ધનુરાકાર મરચાં -છોડની ઉંચાઇ ૯૦-૧૦૦ સે.મી.
  • ૨૧૦-૨૩૦ દિવસે પાકતી જાત
  • પહેલી વીણી ૪૭-૫૫ દિવસે
  • ૦૯-૧૧ સે.મી. લાંબા મરચાં
  • આછા લીલા રંગનાં મધ્યમ તીખા મરચાં
  • વાવેતર નો સમય : ચોમાસુ અને ઉનાળુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન