રેમિક સાકર રિસર્ચ શક્કરટેટી (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹310 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • સ્વાદમાં મીઠી અને મધુર
  • વહેલી પાકતી જાત
  • મોટા ફળવાળી જાત
  • ૧.૫-૨ કિલોના ફળ
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત
  • Virus & Powdery mildew પ્રતિકારક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન