રેમિક સિમરન રિસર્ચ ચોળી (૫૦0 ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹350 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ઝડપથી વૃદ્ધિ કરતો મોટા પાનવાળો મજબૂત છોડ
  • એકજુથમાં ૨-૩ શીંગ શીંગની લંબાઇ ૨૨-૨૪ સે.મી.
  • ૮૫-૯૦ દિવ્સે પાકતી લાંબી અને લીલી ચોળી
  • પહેલી વીણી ૫૦-૬૦ દિવસે
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી વહેલી પાકતી જાત
  • વાયરસ પ્રતિકારક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન