રેમિક સીલ્કી હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹850
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૧૧૫-૧૨૦ દિવસમાં પાકતી જાત
  • ફળની લંબાઇ ૮-૧૦ સે.મી.
  • ફળનો વજન ૭૦-૮૦ ગ્રામ
  • આકર્ષક ઘેરાલીલા રંગનાં કુમળા ફળ
  • પહેલી વીણી ૪૫-૫૫ દિવસે
  • YVMV & Powdery mildew સામે પ્રતિકારક જાત `

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન