રેમિક સુરતી રિસર્ચ વાલોળ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹240 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વાવણીનો સમય: જુલાઈ થી ડિસેમ્બર
  • છોડ સીધા, ગુચ્છેદાર અને મજબૂત હોય છે
  • ફળો કદમાં મધ્યમ હોય છે
  • સરેરાશ 2-5 સેમી લંબાઈ હોય છે
  • અને લાંબા, સપાટ અને આકારમાં સહેજ વળાંકવાળા હોય છે
  • શીંગો સુંવાળી, જાડી અને આછા લીલા રંગની હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન