રેમિક સેલિના હાઈબ્રીડ ટીંડા (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹350
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ફળનો આકાર: નાનો અને ગોળ.
  • ફળની ચામડીનો રંગ: આછો લીલો થી લીલો.
  • સરેરાશ ફળ વજન 60-70 ગ્રામ.
  • પ્રથમ કાપણીની શરૂઆત: 45-50 દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન