રેમિક હીરોબાઇટ હાઈબ્રીડ કોળું (૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹350 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ફળનો આકાર: ચપટી ગોળ .
  • ફળનો રંગ: સફેદ ટપકાં સાથે લીલો.
  • ફળનું વજન: 3-5 કિગ્રા.
  • ઉચ્ચ વેલાને કારણે ઉચ્ચ ઉપજ ધરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન