રેમિક-૫ જીરું (૨ કિલો)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કંપની સંશોધિત જીરા બીજ
  • બીજનો વહેલો ઉગાવો
  • છોડની ઊંચાઈ ૧૭ થી ૩૦ સેમી.
  • ડાળી તેમજ પેટા ડાળીની ખુબજ વધારે સંખ્યા
  • આછા રાખોડી રંગના દાણા વધારે
  • સુકારા પ્રતિકારક જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન