રેમિક-1058 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • નિશ્ચિત મર્યાદીત સમયમાં આવતા ફળ
  • પહેલી વીણી ફેરરોપણી પછી ૫૦-૫૫ દિવસ
  • ગોળાકાર લાલ રંગનાં મધ્યમ ફળ
  • ફળનો વજન ૭૦-૮૦ ગ્રામ
  • ઉચ્ચ ઉત્પાદન આપતી જાત, ક્ષમતા ૨.૫-૩ MT/Acre
  • પ્રોસેસીંગ અનુકૂળ જાત
  • વધુ તાપમાન સામે ટકી શકે
  • Blight and mildew પ્રતિકારક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન