લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિક ચાફ્ કટર બ્લોવર

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹40000 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • બ્લેડ (નં.) : 3 પાવર (એચપી): 5HP, ક્ષમતા લીલો (કિલો/કલાક): 1200
  • બ્લેડ : કાર્બન સ્ટીલ,
  • રિવર્સ & ફોરવર્ડ ગેયર સાથે, 
  •  પરિમાણ : 42" x 26" x 56"

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન