વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ 8 સંશોધિત ભીડાં (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹250
મુખ્ય મુદ્દા:

 • ઉનાળુ અને વર્ષા ત્રકતુ માં વાવેતર માટેની સંકર જાત.
 • છોડ મધ્યમ ઊંચાઈનો અને ૮-૧૦ ફળાઉ શાખાવાળો.
 • વાવણીના ૩૫-૪૦ દિવસે ફુલ આવવા લાગે છે.
 • ભીંડાની વીણી ૪૫-૫૦ દિવસથી શરૂ થાય છે.
 • ભીંડા ગાઢા લીલા રંગના, પાતળા. ૧૨ -૧૫ સે.મી. લાંબા મુલાયમ હોય છે.
 • ભીંડા પર રંવાટી ઓછી અને મુલાયમ હોવાથી વીણવામાં સરળ રહે છે.
 • ભીંડા મોટા હોવા છતાં કુમળા અને બીજના ઓછા પ્રમાણવાળા.
 • રસચૂષક કિટકો અને લીલી ઇયળના ઉપદ્રવ સામે અંશતઃપ્રતિકારક.
 • પીળીયા (યલો વેઇન મોઝેક વાયરસ) રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિધરાવે છે.
 • ભીંડા નજીક નજીક બેસે છે જેથી ઉત્પાદન વધુ મળે છે.
 • છોડના થડની નીચેના ભાગમાથી ફળાઉ ડાળીઓ લાંબા સમય સુધી નીકળે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન