વેસ્ટર્ન અવન્તિકા સંશોધિત ગુવાર (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ચોમાસુ બિન પિયત, ઉનાળુ પિયત છોડ શાખા રહિત, મધ્યમ ઊંચાઈનો હોય છે.
  • છોડના નીચેના ભાગથી સીગો ઝૂમખામાં આવે છે, સીંગો ઝૂમખામા એકી સાથે વિકસીત થવાથી વીણવામાં અનુકૂળ.
  • ફુલ ૩૦ થી ૩૨ દિવસે આવવાના શરૂ થાય છે અને પહેલી વીણી ૪૦ દિવસે શરૂ થાય છે.
  • સીંગો ૧૨થી ૧૫ સે.મી. લાંબી, પાતળી અને મુલાયમ.
  • આ જાત કાલવ્રણ (બેક્ટેરીયલ બ્લાઇટ) રોગ સામે અંશતઃ પ્રતિકારક છે.
  • સીંગો લીલા રંગની, રેશા વગરની, ઓછા વિકસીત દાણાવાળી હોય છે.
  • શાકભાજી માટે ઉત્તમ છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન