વેસ્ટર્ન એચ. બી. 55 સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹3800
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઉભડી પ્રકારની જાત હોવાથી વર્ષા ઋતુ અને ઉનાળુ ઋતુ માં વાવેતર કરી શકાય છે.
  • મધ્યમ મોડી પાકતી જાત, વર્ષા ઋતુ : ૧૦૫ - ૧૧૦ દિવસ, ઉનાળુ ઋતુ : ૧૨૦- ૧૨૫ દિવસ.
  • છોડની ઉંચાઇ મધ્યમ, ફેલાતી ૧૨-૧૫ ફળાઉ ડાળિયો આવે છે.
  • ડોડવા ઝુંમખામાં આવે છે અને એક સાથે વિકાસ પામે છે.
  • ડોડવાના ફોતરા મધ્યમ હોય છે.
  • દાણાની ઉપજ ૭૨ - ૭૪ ટકા દાણાનું કદ મધ્યમ.
  • તેલના ટકા : ૪૬ -૪૮.
  • દાણાની સુષુપ્તાવસ્થા જીનેટીક ગુણધર્મ છે.
  • ટીક્કા, બડનેક્રોસીસ રોગ સામે પ્રતિકારક.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન