વેસ્ટર્ન એમ-૪૫ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹390
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ખરીફ અને ઉનાળુ ત્રકતુ માં વાવેતર માટે અનુકૂળ જાત.
  • પાકવાના દિવસો: ખરીફ - ૮૦ થી ૮પ દિવસ રવિ - ૮૫થી૯૦ દિવસ
  • છોડની ઊંચાઈ ૨૦૦ થી ૨૨૦ સે.મી.
  • ઉત્પાદક શાખા ૪-૬, બધી શાખાના ડુંડા એકી સાથે પાકે છે.
  • ડુંડા મધ્યમ લાંબા,૨૪-૩૦ સે.મી., સારો ઘેરાવો તેમજ સંપૂર્ણ ભરાયેલ.
  • દાણા : મોટા તેમજ ગાઢા ભૂરા રંગના, એક સમાન કદ અને આકારના ડુંડા પાક્યા પછી પણ છોડ લીલો રહે છે.
  • ડૂંખની ઇયળ સામે અંશત: પ્રતિકારક.
  • ઓછા અને અનિયમિત વરસાદની પરિસ્થિતિમાં પણ છોડ ટકી રહેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
  • ઉનાળાની સખત ગરમીમાં પણ ડુંડામાં ભરપૂર દાણા આવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન