વેસ્ટર્ન એવરગ્રીન સંશોધિત ચોળી (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ખરીફ, રવિ અને ઉનાળુ ઋતુમાં વાવેતર માટે અનુકૂળ જાત.
  • છોડ મધ્યમ ઊંચાઈનો, સીધો અને ડાળી ઝૂકતી નથી.
  • લીલી, ભરાવદાર, મુલાયમ, મધ્યમ લંબાઈની સીંગો.
  • સીંગોમાં રેસાનું પ્રમાણ ખુબજ ઓછું, લીલી સીંગોમાં દાણા ઉપસ્તા નથી.
  • લીલી સીંગોની પ્રથમ વીણી ૪૦-૪૫ દિવસે આવે છે.
  • વીણી ૧૦ વખત થઈ શકે છે.
  • આ જાત પીળીયા (યલો વેઇન મોઝેક વાયરસ) રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
  • પાકા દાણા સફેદ રંગના હોય છે.
  • શાકભાજી તેમજ દાણા માટેની ઉત્તમ જાત.
  • ઓછા તાપમાને એટલે કે ઠંડીમાં પણ સીગો બેસે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન