વેસ્ટર્ન જયવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹630 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પિયત અને બિન પિયત વાવેતર માટે યોગ્ય છે.
  • મધ્યમ ઉંચાઇ, લાંબી ઘણી શાખાઓ અને ઉપશાખાઓ.
  • મધ્યમ મોડી પાકતી જાત, ૯૦ થી ૯૫ દિવસ.
  • મધ્યમ લાંબી અને પાતળી સીંગો એકી સાથે પાકે છે.
  • શીંગો પાકી જવા છતાં સીંગોમાંથી દાણા ખરતાં નથી.
  • દાણા નાના, ૧૦૦૦ દાણાનું વજન ૩.પ થી ૪ ગ્રામ.
  • અલ્ટરનેરીયા, સફેદ રાતળો તથા ડાઉની મિડલ્યુ રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક.
  • બીજમાં તેલનું પ્રમાણ ૪૨ થી ૪૫ ટકા હોય છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન