વેસ્ટર્ન જેષ્ઠા સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹651
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વધુ ઉત્પાદન આપતી પિયત અને બિન પિયત ખેતીને અનુકૂળ.
  • વહેલી પાકતી જાત, પાક સમયાવધિ : ૧૬૦ થી ૧૮૦ દિવસ.
  • છોડ ઓછી ઉચાઇનો (૯પ થી ૧૦૦ સે.મી.) અને છોડ પર ૧૮ થી ૨૦ લાંબી ભરાવદારમાળ.
  • છોડનો સંગ મહાગોની અને દ્વિ-સ્તરીય છારી, છોડના થડ, ડાળીઓ અને પાનની નીચે સફેદ છારી હોવાથી રસ ચૂસનાર જીવાતોનો ઉપદ્રવ અંશત: ઓછો રહે છે.
  • પહેલી માળ ૫૦ થી પ૫ દિવસે આવે છે અને કાપણી ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસે.
  • મુખ્ય માળની લંબાઈ લપ થી ૧૦૦ સે.મી. અને તેના પર ગાંગડાની સંખ્યા ૧૭૦ થી ૧૮૦.
  • ગાંગડા મધ્યમ કદના અને ગાંગડા પર કાંટા વધુ હોવાથી ગાંગડાની ઇયળ નો ઉપદ્રવ બહુ ઓછો રહે છે.
  • દાણા મધ્યમ કદના,૧૦૦ દાણાનું વજન ૩૪ થી ૩૬ ગ્રામ.
  • આ જાત સુકારા રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • તેલનું પ્રમાણ સરેરાશપ૦ ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન