વેસ્ટર્ન ડબલ વન ડિલક્ષ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • સમયસરની વાવણી માટે આ જાત 110 થી 115 દિવસ માં પાકે છે.
  •   છોડની ઊંચાઈ મધ્યમ અને છોડ મજબૂત હોય છે.
  • ફૂટ ની સંખ્યા ઘણી હોય છે.
  • ઉબી ઘણા દાણાવાળી, ઘાટી અને મજબૂત હોય છે.
  • ઉબીમાં એક સમાન કઠણ દાણા હોવાથી સંગ્રહ કરવામાં સરળતા રહે છે.
  • ૧૦૦૦ દાણાનું અંદાજીત વજન ૪૮ થીપ૦ ગ્રામ હોય છે.
  • ઘઉના ગેરૂ અને અંગારીયા રોગો સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
  • પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી આ જાતના લોટની રોટલી , બ્રેડ સ્વાદિષ્ટ અને નરમ બને છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન