વેસ્ટર્ન ડોલર સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹375
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ખરીફ બિન પિયત, ઉનાળુ પિયત મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત (૧૦૦ થી ૧૧૦ દિવસ)
  • છોડ ઓછી ઊંચાઈનો (૭૦ થી ૮૫ સે.મી.) અર્ધખુલ્લી શાખાઓ, થડના નીચેથી નીકળે છે.
  • મધ્યમ લંબાઇની સીગો ઝૂમખામાં આવે છે.
  • છોડ પર સીંગો એકી સાથે પાકે છે.
  • સીંગો પાક્યા પછી ખરતી નથી.
  • દાણા ક્રીમી સફેદ રંગના, મધ્યમ કદના દાણામાં ગમની માત્રા ૩૧ ટકા.
  • કાલવ્રણ (બેક્ટેરીયલ બ્લાઇટ) રોગ સામે પ્રતિકારક છે.
  • દાણા ઉત્પાદન માટે ઉત્તમ.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન