વેસ્ટર્ન ધમાકા સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1860 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ઉભડી પ્રકારની જાત હોવાથી વર્ષા અને ઉનાળુ ઋતુ માં વાવેતર કરી શકાય છે.
  • છોડ ઊભો, ડાળિયો લાંબી અને ઊભી.
  • મધ્યમ મોડી પાકતી જાત, વર્ષા ઋતુ :૧૦૫-૧૧૦ દિવસ, ઉનાળુ ઋતુ : ૧૧૦-૧૧૫ દિવસ.
  • છોડની ઉંચાઇ મધ્યમ, થોડો ફેલાતો અને ૧૨- ૧૫ ફળાઉ ડાળિયો.
  • ડોડવા ઝુંમખામાં આવે છે અને ડોડવાની લંબાઈ થોડી વધુ.
  • ડોડવાના ફોતરા મધ્યમ, દાણાની ઉપજ ૬૭ - ૭૦ ટકા.
  • દાણા થોડા મોટા મધ્યમ કદના.
  • તેલના ટકા :૫૧-૫૩.
  • દાણાની સુષુપ્તાવસ્થા જીનેટીક ગુણધર્મ છે.
  • ટીક્કા, બડનેક્રોસીસ અને ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન