વેસ્ટર્ન નિર્મલ સંશોધિત ઈસબગુલ (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹675 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વહેલી અને એકી સાથે પાકતી જાત.
  • શાખાઓ જમીનની નજીકથી નીકળે છે, બધી શાખાની વૃધ્ધિ એક સાથે થાય છે.
  • છોડ પર ભરાવદાર દાણાવાળા ચક્કર.
  • પાકવાના દિવસો ૧૦૦ થી ૧૧૦.
  • ડુંડીની લંબાઈ અંદાજિત પ થી પ.પ સે.મી. છોડ પર ડુંડીની સંખ્યા અંદાજિત ૪૦ થી ૪૫.
  • ડાઉની મીલડ્યુના રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ વાળી જાત.
  • બીજ પાક્યા પછી પણ ડુંડીમાથી ખરી પડતાં નથી.
  • વધારે પ્રમાણમાં વિટામિન ઇ' ધરાવતી જાત.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન