વેસ્ટર્ન પ્રોટો સંશોધિત મગ (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹297 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વર્ષા અને ઉનાળુ ઋતુમાં વાવેતર માટે અનુકૂળ.
  • આ જાતની સીગોની પાકયા પછીની સમયાવધિ : ૭૫ થી ૮૦ દિવસ.
  • નિયંત્રિત વૃધ્ધિ , મધ્યમ ઉંચાઇ.
  • સીગો મધ્યમ લાંબી અને વિકસીત, સીગો એકી સાથે ઝૂમખામાં લાગે છે.
  • ૧૦૦ દાણાનું વજન અંદાજે ૪.૫ ગ્રામ.
  • પાન અને છોડનો સુકારો અને પીળિયા રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • દાણા મોટા હોવાથી દાળનું પ્રમાણ વધારે મળે છે.
  • દાણા લીલા રંગના તથા ચળક્તા હોવાથી બજારભાવ વધારે મળે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન