વેસ્ટર્ન બ્લેક સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹360
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વર્ષા ઋતુ , અર્ધ શિયાળુ અને ઉનાળુ ઋતુ માટે અનુકૂળ.
  • છોડની અનિયંત્રિત વધુ વૃધ્ધિ: ૧૧૦ થી ૧૨૦ સે.મી અને મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત ૮૫ થી ૯૫ દિવસમાં પાકે છે.
  • છોડની મધ્યેથી જ પ થી ૭ લાંબી શાખાઓ નીકળે છે અને શાખાની પૂરી લંબાઇ પર ગાઢા આવે છે.
  • બૈઢા અલગ અલગ, પાનની એક શાખા છોડીને બેસે છે.
  • એક છોડ પર ૭૫ થી ૮૫, મધ્યમ લંબાઇના બૈટઢા આવે છે.
  • બૈઢા પાકતી વખતે ફાટતાં નથી.
  • દાણા કાળા, ચમક્તા, મોટા કદના ૧૦૦૦ દાણાનું વજન ૨૯ થી૩૧ ગ્રામ. છોડ કિટકના ના ઉપદ્રવ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક અને વિવિધ રોગ ના ઉપદ્રવ સામે અંશત: પ્રતિકારક.
  • તેલની માત્રા ૪૪ થી ૪૬ ટકા.
  • કાળા રંગના દાણા હોવાને કારણે નિકાસમાં અનુકૂળ જાત.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન