વેસ્ટર્ન મહાબલી સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹3620 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ઉભડી પ્રકારની જાત હોવાથી વર્ષા અને ઉનાળુ ઋતુમાં વાવેતર કરી શકાય છે.
  • મધ્યમ મોડી પાકતી જાત, વર્ષા ઋતુ : ૧૦૫ - ૧૧૦ દિવસ, ઉનાળુ ઋતુ :૧૧૦- ૧૧૫ દિવસ
  • છોડની ઉચાઇ મધ્યમ, ફેલાતી ૧૦-૧૨ ફળાઉ ડાળિયો આવે છે.
  • ડોડવા ઝુંમખામાં આવે છે અને એક સાથે વિકાસ પામે છે.
  • ડોડવાના ફોતરા મધ્યમ જાડા હોય છે.
  • દાણાની ઉપજ ૭૨-૭૪ ટકા.
  • દાણાનું કદ મધ્યમ.
  • તેલના ટકા : ૪૯ -૫૦.
  • દાણાની સુષુપ્તાવસ્થા જીનેટીક ગુણધર્મ છે.
  • ટીક્કા, બડનેક્રોસીસ રોગ સામે પ્રતિકારક.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન