વેસ્ટર્ન મારૂતિ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹651 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ ઉત્પાદન આપતી પિયત અને અંશત: પિયત ખેતીને અનુકૂળ.
  • મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત, પાક સમયાવધિ : ૧૮૦ થી ૨૧૦ દિવસ.
  • છોડ વધુ ઉંચાઈનો (૧૪૫ થી ૧૫૦ સે.મી.) અને છોડ પર ૨૮ થી ૩૦ મધ્યમ લાંબી માળ.
  • છોડનો રંગ મેહાગોની અને ત્રિ-સ્તરીય છારી, છોડના થડ, ડાળીઓ અને પાનની નીચે અને ઉપર સફેદ છારી હોવાથી રસ ચૂસનાર જીવાતોનો ઉપદ્રવ બહુ ઓછો.
  • પહેલી માળ ૪૦થી ૪૫ દિવસે આવે છે અને કાપણી ૧૨૫ થી ૧૩૫ દિવસે.
  • મુખ્ય માળની લંબાઈ ૬૫ થી ૭૦ સે.મી. અને તેના પરની સંખ્યા ૧૩૫ થી ૧૪૦.
  • ગાંગડા મધ્યમ કદના અને ગાંગડા પર અંશત: કાંટા વધુ હોવાથી ગાંગડાની ઇયળ નો ઉપદ્રવ અંશતઃ ઓછો.
  • દાણા મધ્યમ કદના, ૧૦૦ દાણાનું વજન ૩૨ થી ૩૪ ગ્રામ.
  • આ જાત વધુ ઉત્પાદન આપતી અને સુકારા રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • તેલનું પ્રમાણ ૫૦ થી પર ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન