વેસ્ટર્ન મુખી સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹651 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ ઉત્પાદન આપતી પિયત ખેતીને અનુકૂળ.
  • મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત, પાક સમયાવધિ : ૧૯૦ થી ૨૨૦ દિવસ.
  • છોડ મધ્યમ ઉચાઇનો (૧૩૦ થી ૧૩૫ સે.મી.) અને છોડ પર ૧૬ થી ૧૮ માળ મધ્યમ લાંબી, ભરાવદાર માળ.
  • છોડનો રંગ મેહાગોની અને ત્રિ-સ્તરીય છારી, છોડના થડ, ડાળીઓ અને પાનની ઉપર નીચે સફેદ છારી હોવાથી રસ ચૂસનાર જીવાતો નો ઉપદ્રવ બહુ ઓછો.
  • પહેલી માળ ૫૦ થી પપ દિવસે આવે છે અને કાપણી ૧૨૦ થી ૧૩૦ દિવસે.
  • મુખ્ય માળની લંબાઈ ૭૫ થી ૮૦ સે.મી. અને તેના પર ગાંગડાની સંખ્યા ૧૭૦ થી ૧૭૫.
  • દાણા મધ્યમ કદના, ૧૦૦ દાણાનું વજન ૩૦ થી ૩૨ ગ્રામ.
  • આ જાત સુકારા રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • તેલનું પ્રમાણ ૫૦ થી પર ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન