વેસ્ટર્ન મૉર સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • સમયસર વાવણી માટે અનુકૂળ જાત.
  • મધ્યમ મોડી પાકતી જાત (૧૧૫-૧૨૦ દિવસ) મધ્યમ ઊંચાઈ, વધારે ફૂટ, ફેલાતો મજબૂત છોડ.
  • ઉબીમાં દાણાની સંખ્યા વધારે તથા સમાન કદ અને આકારના.
  • દાણા ચમક્તા અંબર સફેદ રંગના ગેરૂ અને અંગારિયા રોગ પ્રતિકારક.
  • પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે (૧૫.૮%.).

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન