વેસ્ટર્ન વરદાન સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹3800
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઉભડી પ્રકારની જાત હોવાથી વર્ષા અને ઉનાળુ ઋતુમાં વાવેતર કરી શકાય છે.
  • મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત : વર્ષાઋતુ : ૧૦૫ - ૧૧૦ દિવસ, ઉનાળુ ઋતુ : ૧૧૦- ૧૧૫ દિવસ
  • છોડની ઉચાઇ મધ્યમ, ફેલાતી ૧૦-૧૨ ફળાઉ ડાળિયો આવે છે.
  • ડોડવા ઝુંમખામાં આવે છે અને એક સાથે વિકાસ પામે છે.
  • ડોડવાના ફોતરા મધ્યમ જાડા હોય છે.
  • દાણાની ઉપજ ૭૦-૭૨ ટકા રહે છે.
  • દાણાનું કદ મધ્યમ. તેલના ટકા : ૪૬ -૪૮.
  • દાણાની સુષુસ્તાવસ્થા ટૂંકી. ટીક્કા, બડનેકરોસીસ રોગ સામે પ્રતિકારક.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન