વેસ્ટર્ન વીજે ૬૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹651 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ ઉત્પાદન આપતી પિયત અને અંશત: પિયત ખેતીને અનુકૂળ.
  • મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત, પાક સમયાવધિ :૧૮૦ થી ૨૧૦ દિવસ.
  • છોડની મધ્યમ ઉંચાઇ (૧૧૦ થી ૧૨૦ સે.મી.) નો અને છોડ પર ૧૮ થી ૨૦ મધ્યમ લાંબી માળ.
  • છોડનો રંગ મેહાગોની અને દ્વિ-સ્તરીય છારી, છોડના થડ, ડાળીઓ અને પાનની નીચે સફેદ છારી હોવાથી રસ ચૂસનાર જીવાતોનો ઉપદ્રવ બહુ ઓછો રહે છે.
  • પહેલી માળ ૪૦થી ૪૫ દિવસે આવે છે અને કાપણી ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસે થાય છે.
  • મુખ્ય માળની લંબાઈ ૬૫ થી ૭૦ સે.મી. અને તેના પર ગાંગડાની સંખ્યા ૧૨૫ થી ૧૩૦.
  • ગાંગડા કાંટાવાળા જેથી ગાંગડાની ઇયળનો ઉપદ્રવ ઓછો.
  • દાણા મધ્યમ કદના, ૧૦૦ દાણાનું વજન ૩૫ થી ૩૭ ગ્રામ.
  • આ જાત સુકારા રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • તેલનું પ્રમાણ ૪૮ થી ૫૦ ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન