વેસ્ટર્ન વીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹450
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પિયત અને બિન પિયત વાવેતર માટે યોગ્ય છે.
  • આ ૧૦૫ થી ૧૧૦ દિવસોમાં પાકતી જાત છે.
  • જમીનના પ્રકાર મુજબ છોડની ઊચાઇ સરેરાશ ૧૪૦ સે.મી. રહે છે.
  • આ જાતના છોડા પર ૧૦ થી ૧૨ મુખ્ય શાખાઓ અને ૨૩ થી ૨૫ લાંબી ઉપશાખાઓ આવે છે.
  • છોડની સીગો લાંબી અને એકી સાથે પાકે છે.
  • સીગો પાક્યા બાદ સીગોમાંથી દાણા ખરતા નથી.
  • દાણા મોટા, ૧૦૦૦ દાણાનું વજન ૫.૫ થી દ ગ્રામ, ભૂરાશ પડતાં કાળા રંગના હોય છે.
  • અલ્ટરનેરીયા, સફેદ રાતળો તથા ડાઉની મિડલ્યુ રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક.
  • બીજમાં તેલનું પ્રમાણ ૪૦ થી ૪ર ટકા હોય છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન