વેસ્ટર્ન શકિતમાન સંશોધિત મેથી (૨ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • દાણાના ઉત્પાદન માટે અનુકૂળ જાત.
  • છોડ સીધો, મજબૂત અને ૫-૭ મુખ્ય શાખાઓ અને ૧૦-૧૨ પ્રશાખાવાળો.
  • પાન મધ્યમ લાંબા, પહોળા અને ગાઢા લીલા રંગનાં.
  • સીંગો એક સાથે પાકે છે અને પાકી જતાં ફાટતી નથી.
  • પાક અવધિ :૧૧૦-૧૧૫ દિવસ.
  • દાણા મધ્યમ કદના, ઝાંખા પીળા રંગના.
  • સફેદ ગેરૂ રોગની સામે અંશત: પ્રતિકારક
  • પિયત અને બિન પિયત વાવણી માટે અનુકૂળ જાત.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન