વેસ્ટર્ન સરપંચ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹651
મુખ્ય મુદ્દા:

 • વધુ ઉત્પાદન આપતી પિયત અને અંશત: પિયત ખેતીને અનુકૂળ.
 • મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત, પાક સમયાવધિ : ૧૯૦ થી ૨૨૦ દિવસ.
 • છોડ મધ્યમ ઉંચાઇનો (૧૦૦ થી ૧૧૦ સે.મી.) અને છોડ પર ૨૦ થી ર૨ લાંબી ભરાવદાર માળ.
 • છોડનો રંગ લીલો અને દ્વિ-સ્તરીય છારી, છોડના થડ, ડાળીઓ અને પાનની નીચે સફેદ છારી હોવાથી રસ ચૂસનાર જીવાતો નો ઉપદ્રવ અંશત: ઓછો રહે છે.
 • પહેલી માળ ૫૦ થી પપ દિવસે આવે છે અને કાપણી ૧૩૦ થી ૧૪૦ દિવસે.
 • મુખ્ય માળની લંબાઈ ૧૦૫ થી ૧૧૦ સે.મી. અને તેના પર ગાંગડાની સંખ્યા ૧૭૦ થી ૧૭૫.
 • ગાંગડા મોટા કદના અને ગાંગડા પર કાંટા વધુ હોવાથી ગાંગડાની ઇયળ નો ઉપદ્રવ બહુ ઓછો.
 • દાણા મોટા કદના.
 • ૧૦૦ દાણાનું વજન ૪૦ થી ૪૨ ગ્રામ.
 • આ જાત સૌથી વધુ ઉત્પાદન આપતી સુકારા રોગ સામે પ્રતિકારક.
 • તેલનું પ્રમાણ ૫૦ થી પર ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન