વેસ્ટર્ન સોના સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹1250
મુખ્ય મુદ્દા:

 • આ જાતનું ડિસેમ્બર અંત સુધી વાવેતર કરી શકો છો.
 • આ જાત ૧૦૫ થી ૧૧૦ દિવસમાં પાકે છે.
 • છોડ મજબૂત તેમજ મધ્યમ ઊંચાઈનો હોય છે.
 • ફૂટની સંખ્યા ઘણી હોય છે.
 • ઉબી મધ્યમ લાબી તેમજ ઘટ્ટ, વાવણી બાદ ૬૦ દિવસે ઉબી નીકળવાની શરૂ થાય છે.
 • ઉબીમાં એક સમાન કઠણ દાણા.
 • પાનની શરૂઆતના ભાગમાં સફેદ છારી જોવા મળે છે.
 • ઘઉંના ગેરૂ અને અંગારિયા જેવા રોગો સામે પ્રતિકારક.
 • ૧૦૦૦ દાણાનું અંદાજીત વજન ૪૭ થી ૪૯ ગ્રામ.
 • વહેલી પાકતી તેમજ વધુ ઉત્પાદન આપવાની ક્ષમતાવાળી જાત પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી ખાવા માટે ઉત્તમ જાત.
 • મોડી વાવણી માટે અનુકૂળ જાત.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન