વેસ્ટર્ન સ્વાદ સંશોધિત ધાણા (૫ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1100 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • મધ્યમ મોડી પાક્તી (૧૦૦-૧૧૦ દિવસ) જાત.
  • છોડ મધ્યમ ઉંચાઈનો (૫૦ થી ૬૦ સે.મી.)
  • વધારે શાખાઓવાળો, શાખાઓ ખુલ્લી.
  • પાન લાંબા, પાતળા અને આછા લીલા રંગના હોય છે.
  • છોડ પર ચક્કરની સંખ્યા ૨૦થી ર૫ દાણા મધ્યમ ભરાવદાર લીલાશ પડતાં રંગના.
  • સુકારા, સફેદ છારા (પાઉડરી મિલડ્યુ) અને રસ ચૂસક કિટકો સામે પ્રતિકારક જાત.
  • દાણા માટે ઉત્તમ જાત.
  • સુગંધિત તેલનું પ્રમાણ ૦.૫ થી ૧.૦ ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન