વેસ્ટર્ન ૦૦૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ ભીડાં (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ઉનાળુ અને વર્ષા ત્ર્તુ માં વાવેતર માટેની સંકર જાત.
  • છોડ મધ્યમ ઊંચાઈનો અને ૮-૧૦ ફળાઉ શાખાવાળો, સીધો વધતો છોડ.
  • વાવણીના ૩૫-૪૦ દિવસે ફુલ આવવા લાગે છે.
  • ભીડા ની વીણી ૪૫-૫૦ દિવસથી શરૂ થાય છે.
  • ભીડા ગાઢા લીલા રંગના, પાતળા. ૧૨ -૧૫ સે.મી, લાંબા મુલાયમ હોય છે.
  • ભીડા મોટા હોવા છતાં કુમળા અને બીજના ઓછા પ્રમાણવાળા. ભીડા પર રૂંવાટી ઓછી અને મુલાયમ હોવાથી વીણવામાં સરળ રહે છે.
  • રસચૂષક કિટકો અને લીલી ઇયળના ઉપદ્રવ સામે અંશતઃ પ્રતિકારક.
  • પીળીયા (યલો વેઇન મોઝેક વાયરસ) રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
  • ભીડા નજીક નજીક બેસે છે જેથી ઉત્પાદન વધુ મળે છે.
  • છોડના થડની નીચેના ભાગમાથી ફળાઉ ડાળીઓ લાંબા સમય સુધી નીકળે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન