વેસ્ટર્ન ૧૧૫૫ રજકા બાજરી (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

 • ખરીફ અને ઉનાળુ ઋતુમાં વાવણી માટે અનુકૂળ જાત.
 • છોડની ઉંચાઈ ૨૫૦ -૩૦૦ સે.મી.
 • પ્રથમ કાપણી ૪૦-૫૦ દિવસે અને ત્યાર બાદ ૨૫-૩૦ દિવસમાં કાપણી માટે ઉપલબ્ધ, ૫-૬ કાપણી કરી શકાય છે.
 • ગાઢા લીલા રંગની વધુ ઉત્પાદક શાખાઓ.
 • પાતળા કોમળ રાડા અને સુવાળી ગાંઠ.
 • લાંબા પહોળા વધારે પાંદડાંવાળો છોડ.
 • ખુબજ સારી ઉપજ ક્ષમતા, વધુ કાપણી માટે હાઇબ્રીડ રજકા બાજરી ચારો.
 • મવેશિયો માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત પોષક ચારો.
 • પ્રોટીન નું પ્રમાણ ૯-૧૦ ટકા.
 • દરેક કાપણીમાં એકરે ૧૨૦-૧૩૦ ક્યિન્ટલ ચારો મળે છે.
 • કાપણી પછી ઝડપી ફૂટ અને છોડનો વિકાસ.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન