વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹290 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વર્ષાઋતુ, અર્ધ શિયાળુ અને ઉનાળુ ઋતુ માટે અનુકૂળ.
  • આ જાત ૮૦ થી ૯૦ દિવસમાં પાકે છે.
  • છોડની ઉંચાઇ ૯૦ થી ૧૦૦ સે.મી. અને નીચેથી જ ૩થી ૪ ફળાઉ શાખાઓ નીકળે છે.
  • બૈઢા શાખાની શરૂઆતથી જ એક બીજાની સામે ઝૂમખામાં બેસે છે.
  • દાણા ચમક્તા સફેદ હોવાને કારણે બજાર ભાવ વધુ મળે છે અને નિકાસમાં પણ પસંદગીયુક્ત જાત.
  • છોડના બધાજ ભાગ અને બૈઢા પર રૂંવાટી હોવાથી કિટકોનો ઉપદ્રવ ઓછો લાગે છે.
  • પુષ્પગુચ્છની વિકૃતી (ફાઈલોડી) અને કાલવ્રણ -શીર્ષ રોગ (બેકટરીયલ બ્લાઇટ ) મધ્યમ પ્રતિકારક.
  • દાણા મોટા (૧૦૦૦ દાણાનું વજન ૩૦ ગ્રામ) અને તેલની માત્રા ૪૮ થી પ૦ ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન