વેસ્ટર્ન ૧૮ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹2900
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વેલડી પ્રકારની જાત.
  • વહેલી વાવણી માટે અનુકૂળ જાત વર્ષાઋતુ માટે અનુકૂળ જાત ૧૧૦ - ૧૧૫ દિવસમાં પાકતી જાત છે.
  • રોગ અને જીવાત સામે પ્રતિકારક છે.
  • તેલના ટકા : ૪૯ - ૫૦.
  • સુષુપ્તાવસ્થા ૨૫-૩૦ દિવસ.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન