વેસ્ટર્ન ૨૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹651
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વધુ ઉત્પાદન આપતી પિયત ખેતીને અનુકૂળ.
  • મધ્યમ મોડી પાકતી જાત, પાક સમયાવધિ : ૧૮૦ થી ૨૨૦ દિવસ.
  • છોડ મધ્યમ ઉંચાઇનો (૧૦૦ થી૧૦૫ સે.મી.)
  • છોડનો રંગ મેહાગોની અને દ્વિ-સ્તરીય છારી, છોડના થડ, ડાળીઓ અને પાનની નીચે સફેદ છારી હોવાથી રસ ચૂસનાર જીવાતો નો ઉપદ્રવ બહુ જ ઓછો રહે છે.
  • પહેલી માળ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે આવે છે અને કાપણી ૧૩૦ થી ૧૪૦ દિવસે થાય છે.
  • મુખ્ય માળની લંબાઈ ૯૫ થી ૧૦૦ સે.મી. અને તેના પર ગાંગડાની સંખ્યા ૧૬૦ થી ૧૭૦.
  • મધ્યમ કદના ગાંગડા પર અંશત:કાંટા હોવાથી ગાંગડાની ઇયળનો ઉપદ્રવ અંશત: ઓછો. દાણા મોટા, ૧૦૦ દાણાનું વજન ૩૫ થી ૩૭ ગ્રામ.
  • છોડ મધ્યમ ઉંચાઇનો અને છોડ પર ૨૦થી ૨૨ લાંબી માળ આવે છે.
  • આ જાત સુકારા રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • તેલનું પ્રમાણ સરેરાશ ૪૮ ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન