વેસ્ટર્ન ૪૪ સંશોધિત મગફળી (૨૦ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹3700
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઉભડી પ્રકારની જાત હોવાથી વર્ષા અને ઉનાળુ ઋતુમાં વાવેતર કરી શકાય છે.
  • મધ્યમ મોડી પાક્તી જાત, વર્ષા ઋતુ : ૧૦૫ - ૧૧૦ દિવસ, ઉનાળુ ઋતુ : ૧૧૦ -૧૧૫ દિવસ.
  • છોડની ઉંચાઇ મધ્યમ, ફેલાતી ૧૦ - ૧૨ ફળાઉ ડાળિયો. ડોડવા ઝુંમખામાં આવે છે.
  • છોડ પર ડોડવાનો એક સાથે વિકાસ થાય છે.
  • ડોડવામાં ૨-૩ મધ્યમ કદના દાણા.
  • ડોડવાના ફોતરા પાતળા હોવાના લીધે દાણાની ઉપજ ૭૨ - ૭૪ ટકા રહે છે.
  • તેલના ટકા : ૪૮-૫૦.
  • સુષુપ્તાવસ્થા જીનેટીક ગુણધર્મ દાણા નાના કદના. ટીક્કા, સ્ટ્રીપ વાઇરસ સામે પ્રતિકારક.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન