વેસ્ટર્ન ૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹651 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ ઉત્પાદન આપતી પિયત અને બિનપિયત ખેતીને અનુકૂળ છે.
  • જલ્દી પાક્તી જાત, પાક સમયાવધિ : ૧૬૦ થી ૧૯૦ દિવસ.
  • છોડ મધ્યમ ઉચાઇનો(૧૦૦ થી ૧૦૫સે.મી.)
  • છોડનો રંગ લીલો અને ત્રિ-સ્તરીય છારી, છોડના થડ, ડાળીઓ અને પાનની ઉપર નીચે સફેદ છારી હોવાથી રસ ચૂસનાર જીવાતોનો ઉપદ્રવ બહુ જ ઓછો રહે છે.
  • પહેલી માળ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે આવે છે અને કાપણી ૧૦૦ થી ૧૦૫ દિવસે.
  • મુખ્ય માળની લંબાઈ ૮૦ થી ૮૫ સે.મી. અને તેના પર ગાંગડા પર કાંટા વધુ હોવાથી ગાંગડાની ઇયળનો ઉપદ્રવ ઓછો રહે છે.
  • દાણા મધ્યમ કદના, ૧૦૦ દાણાનું વજન ૨૮ થી ૩૦ ગ્રામ.
  • આ જાત સુકારા રોગ સામે અંશત: પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
  • તેલનું પ્રમાણ સરેરાશ ૫૦ ટકા.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન