શુભ લાભ ઈશા 1712 F1 હાઈબ્રીડ મરચાં (10 ગ્રામ )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹550
મુખ્ય મુદ્દા:

છોડ કેવો દેખાશે: સીધો, સારી ઊંચાઈ, સારી ઘનતા ફળને ઢાંકવામાં મદદ કરશે.

15 થી 16 સેમી લંબાઈ, 1.2 થી 1.3 સેમી પહોળાઈ. લાંબી અને પાતળી.

રંગ: પોપટ લીલો

લણણીનો સમય: તાજા અને સૂકા ફળ માટે પ્રથમ લણણી 55 થી 60 દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન