શુભ લાભ હાઈબ્રીડ મરચાં નિશા (10 ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • સીધા, સારી ઊંચાઈ, સારી ઘનતા ફળોને ઢાંકવામાં મદદ કરશે,
  • 15 થી 16 સેમી લંબાઈ, 1.2 થી 1.3 સેમી પહોળાઈ. લાંબી અને પાતળી
  • રંગ: પોપટ લીલો
  • લણણીનો સમય: તાજા અને સૂકા ફળ માટે પ્રથમ લણણી 55 થી 60 દિવસ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન