સાયબ્રીડ કેસરી બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹853 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • રફ & ટફ અને ટુંકી અવધીવાળી જાત
  • ચુસીયા જીવાતસામે સહનશીલ
  • માધ્યમથી મોટું જીન્ડવું
  • પિયત તથા બિનપિયત વાવેતર માટે ઉત્તમ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન