સાયબ્રીડ કેસરી-૧૪ બીજી II કપાસ (૪૭૫ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹853
મુખ્ય મુદ્દા:

  • મોટા જીંડવા સાથે ટુંકી અવધીવાળી જાત
  • ચુસીયા જીવાતસામે સહનશીલ
  • પિયત તથા બિનપિયત વાવેતર માટે ઉત્તમ
  • ઉચ્ચ તેલ ટકાવારી

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન